Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fundacja pod nazwą „Zabawa i Poznanie” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  Zenobię Glac – Ścieburę oraz Annę Stępkowską, zwanej dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Aleksandrę Robińską, w kancelarii notarialnej w Gdańsku, ul. Za Murami 2-10, w dniu 21 czerwca 2013 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja „Zabawa i Poznanie” może używać skrótu „Fundacja ZiP”.
 3. Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdańsk (gmina Gdańsk, województwo pomorskie). Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Fundacja jest zawiązana na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.
 6. Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 7. Działalność Fundacji oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.
 8. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 9. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 10. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 11. Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Edukacji Narodowej oraz Starosta Powiatu.
 12. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
  Za główne cele Fundacja uznaje:

  • Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w dostępie do edukacji i kultury.
  • Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży.
  • Działalność kulturalna w tym przede wszystkim działania służące rozwojowi i promocji kultury.
  • Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
  • Wspomaganie rozwoju demokracji, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
  • Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu.
  • Przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, edukacja z zakresu nowoczesnych technologii oraz promocja nowoczesnych rozwiązań informatycznych w życiu społeczności lokalnych.
  • Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej.
  • Walka z bezrobociem i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza lokalnej i regionalnej.
  • Podnoszenie świadomości ekologicznej i promocja działań oraz rozwiązań proekologicznych.
  • Rozwój turystyki, agroturystyki oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Promocja wsi, małych miast i regionów.
  • Promocja i ochrona zdrowia, promocja sportu, profilaktyka zdrowotna i profilaktyka uzależnień.
  • Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych.
  • Pomoc w integracji społecznej, aktywizacja zawodowa oraz wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony lub uniemożliwiony dostęp do społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych.
 2. Fundacja swe cele realizuje poprzez:
  • Prowadzenie i zakładanie funduszy stypendialnych.
  • Działalność wydawniczą.
  • Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym także organizowanie i finansowanie konkursów.
  • Tworzenie i prowadzenie serwisów i portali internetowych.
  • Tworzenie i prowadzenie szeroko rozbudowanych programów i kampanii (m. in. społecznych, edukacyjnych, promocyjnych, kulturalnych).
  • Tworzenie i prowadzenie punktów informacyjnych, poradni, świetlic, przedszkoli, klubów, kawiarni, kin, galerii i innych miejsc służących realizacji celów statutowych.
  • Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej organizacjom, grupom nieformalnym i osobom fizycznym o podobnym charakterze działania przez przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji.
  • Organizowanie wolontariatu, stażów, praktyk na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
  • Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym, których działalność jest zbieżna z misją Fundacji oraz przy pomocy których cele Fundacji mogą być realizowane.
  • Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
  • Działalność Fundacji określona w ust. 13 pkt. a-m może być prowadzona zarówno jako działalność odpłatna, jak i nieodpłatna.

ROZDZIAŁ III

WŁADZE FUNDACJI

 1. Władzami Fundacji są:
  • Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
  • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 3. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na trzyletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 4. Członków składu Rady powołują i odwołują Fundatorki.
 5. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci członka.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 8. Do zadań Rady należy w szczególności:
  • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  • nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  • zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
  • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  • podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 9. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 10. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 11. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 12. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 13. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 14. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 15. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 16. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób i jest powoływany i odwoływany na trzyletnią kadencję przez Fundatorki.
 17. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany i odwoływany przez Fundatorki.
 18. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 19. Skład Zarządu powołują i odwołują Fundatorki.
 20. Fundatorki wchodzą w skład Zarządu.
 21. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci członka Zarządu.
 22. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 23. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 24. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
 25. Do kompetencji Zarządu należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  • realizacja celów statutowych,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  • składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
  • wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
 26. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 27. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 28. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 29. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 30. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: darowizn, spadków, zapisów; dotacji i subwencji oraz grantów; dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; dochodów z majątku Fundacji.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 5. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 6. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą, obejmującą następujące przedmioty działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
  • 14.13.Z – produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
  • 14.19.Z – produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
  • 14.39.Z – produkcja pozostałej odzieży dzianej
  • 15.12.Z – produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
  • 17.21.Z – produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
  • 17.23.Z – produkcja artykułów piśmiennych
  • 18.1 – drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
  • 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji
  • 22.19.Z – produkcja pozostałych wyrobów z gumy
  • 22.22.Z – produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
  • 22.29.Z – produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
  • 23.41.Z – produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
  • 23.49.Z – produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
  • 25.91.Z – produkcja pojemników metalowych
  • 25.92.Z – produkcja opakowań z metali
  • 25.99.Z – produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 26.80.Z – produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
  • 27.40.Z – produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
  • 32.1 – produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów
  • 32.20.Z – produkcja instrumentów muzycznych
  • 32.30.Z – produkcja sprzętu sportowego
  • 32.40.Z – produkcja gier i zabawek
  • 32.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 47 – handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
  • 56.10 – restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
  • 56.2 – przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
  • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów
  • 58.1 – wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
  • 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
  • 63 – działalność usługowa w zakresie informacji
  • 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  • 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne
  • 73.1 – reklama
  • 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej
  • 74.20.Z – działalność fotograficzna
  • 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 77.29.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
  • 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  • 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 90.0 – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
  • 93 – działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.
 7. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
 8. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację jak również stworzone przez Zarząd jednostki organizacyjne zwane dalej zakładami.
 9. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 10. Cały dochód uzyskiwany przez Fundację przeznacza się na działalność statutową.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 4. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 5. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 6. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 7. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 8. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.